Shkruan: Shqipe HOXHA

Ishte një qytet ilir dhe kryeqyteti i Delmatëve i cili ndodhej afër Tomislavgradit të sotëm, Bosnjë dhe Hercegovinë.
Ndër antikitetet themelore dhe origjinale janë përshkrimet e mëposhtme; gjeografi i famshëm Straboni vuri në dukje se fusha Delmion gjendet atje ku kullosin delet.
Historiani romak Appiani vë në dukje se Delmion qyteti i ngurt i lartë në kuadër të qytetit më të dhënat e vlefshme i përmendur tashmë nga Straboni në fjalinë e tij se është ‘Delmion mega polis “që është një qytet i madh, dhe shumë i rëndësishëm, dhe ndoshta të dhënat më të rëndësishme të kohës së lashtë të Delmionit.
Delminium / dælmɪinəm / ishte një qytet ilir dhe kryeqyteti i Dalmatëve i cili ndodhej afër Tomislavgradit të sotëm, Bosnjë dhe Hercegovinë, më vonë të njohur si Duvno, me të cilin emër ishte gjithashtu selia e një peshkopate Latine (e njohur gjithashtu si Delminium )
Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, ISBN 0-631-19807-5, Faqja 188, “… pas të cilit u emërua provinca Romake Dalmatia, emri i tyre rrjedh nga vendbanimi i tyre kryesor Delminium afër Duvno. Përtej Dinara, Delmatae pushtoi fushat e Livno, Glamoc dhe Duvno
Delminium /dælmɪinəm/ was an Illyrian city and the capital of the Dalmatae which was located some where near today’s Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina, in between known as Duvno, under which name it also was the seat of a Latin bishopric (also known as Delminium).
Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, ISBN 0-631-19807-5, Page 188, “… after whom the Roman province Dalmatia was named, their own name being derived from their principal settlement Delminium near Duvno. Beyond the Dinara, Delmatae occupied the plains of Livno, Glamoc, and Duvno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here