Ja çka thotë intelegjenca artificiale për rolin e Xhafer Devës në mbrojtjen e hebrenjëve:
“It is important to acknowledge Xhafer Deva’s efforts in saving Jews in Albania, which have been documented and recognized as significant. Albania, under Italian and then German occupation during World War II, was one of the few countries where a larger percentage of Jews survived compared to other parts of Europe. This was due in part to the efforts of Albanians like Deva who provided refuge and assistance to Jews fleeing persecution.”
“Është e rëndësishme të vlerësohen përpjekjet e Xhafer Devës për shpëtimin e hebrenjve në Shqipëri, të cilat janë dokumentuar dhe njohur si të rëndësishme. Shqipëria, nën pushtimin italian dhe më pas gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore, ishte një nga vendet e pakta ku një përqindje më e madhe e hebrenjve mbijetoi në krahasim me pjesët e tjera të Evropës. Kjo ishte pjesërisht për shkak të përpjekjeve të shqiptarëve si Deva, të cilët siguruan strehim dhe ndihmë për hebrenjtë që iknin nga persekutimi”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here