Gjinia luan një rol të madh në përcaktimin se si dikush ndikohet nga ndryshimet klimatike, citon CNN.

Gratë shpesh ndikohen në mënyrë disproporcionale nga ndryshimet klimatike, veçanërisht në vendet me të ardhura të ulëta, ku ato mund të jenë më të ndjeshme ndaj dëmtimeve për shkak të varfërisë, mungesës së arsimit dhe fuqisë së kufizuar vendimmarrëse.

Por me mbështetjen e duhur, gratë mund të jenë një forcë e jashtëzakonshme në mbrojtjen e jetesës, familjeve dhe mjedisit të tyre.

Ja faktorët:

Mungesa e ujit, shkakton ngarkesën në punën e grave

Gratë në vendet në zhvillim zakonisht janë përgjegjëse për mbledhjen e ujit për familjet e tyre. Sipas UNICEF-it, gratë dhe vajzat janë përgjegjëse për marrjen e ujit në 80% të familjeve.Megjithatë, pasi ndryshimi klimatik çon në mungesë uji, gratë duhet të udhëtojnë më tej për të gjetur ujë, duke rritur ngarkesën e tyre të punës dhe duke lënë më pak kohë për arsimim ose aktivitete të tjera që gjenerojnë të ardhura.

Ndryshimet klimatike prekin gratë fermere!

Gratë janë shpesh përgjegjëse për prodhimin e ushqimit dhe aktivitetet bujqësore në vendet në zhvillim. Ndryshimet në ngjarjet ekstreme të motit për shkak të ndryshimeve klimatike mund të ndikojnë negativisht në rendimentet e të korrave, duke ulur të ardhurat dhe pasigurinë ushqimore për gratë dhe familjet e tyre. Gratë fermere shpesh punojnë në ferma dhe mbështeten në burimet natyrore për jetesën e tyre, duke i bërë ato shumë të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Përveç kësaj, gratë fermere kanë akses të kufizuar në burime dhe informacione, të tilla si kreditë, pronësia e tokës dhe teknologjia, që mund t’i ndihmojnë ato të përshtaten me ndryshimin e klimës.

Cenueshmëria ndaj sëmundjeve dhe dhunës që lidhen me klimën!

Gratë janë më të ndjeshme ndaj ndikimeve shëndetësore të ndryshimeve klimatike, siç është pasiguria ushqimore. Valët e të nxehtit, përmbytjet dhe uraganet mund të rezultojnë në lëndime ose vdekje, veçanërisht për gratë që nuk kanë qasje në strehim dhe kujdes shëndetësor adekuat. Për më tepër, këto ngjarje mund të çojnë gjithashtu në përhapjen e sëmundjeve, pasi uji i kontaminuar dhe infrastruktura e dëmtuar mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve infektive. Gratë gjithashtu kanë më shumë gjasa të përballen me dhunën dhe shfrytëzimin me bazë gjinore ndërsa udhëtojnë më tej për të gjetur burime në kohë të mungesës. Për më tepër, fatkeqësitë e shkaktuara nga klima mund të përkeqësojnë pabarazitë gjinore, duke i bërë gratë më të prekshme ndaj dhunës me bazë gjinore.

Pasojat gjinore të ndryshimeve klimatikenë ekonomi!

Gratë janë të prekura në mënyrë disproporcionale nga ndikimet ekonomike të ndryshimeve klimatike, pasi ato shpesh punojnë në industri që janë më të prekshme nga ndikimet e ndryshimeve klimatike. Kjo i bën ato më të prekshme ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike, të cilat gjithashtu mund të përkeqësojnë pabarazitë gjinore dhe të kufizojnë mundësitë ekonomike të grave. Gratë mund të kenë akses të kufizuar në burime të tilla si toka, kredia dhe teknologjia, të cilat mund të kufizojnë aftësinë e tyre për t’u përshtatur me ndryshimet klimatike dhe për të zbutur ndikimet e tij. Dhe gratë janë shpesh kujdestarët kryesorë për fëmijët, të sëmurët dhe të moshuarit, dhe për këtë arsye kanë më shumë gjasa të ekspozohen ndaj rreziqeve shëndetësore që lidhen me ndryshimet klimatike.

Mundësi të kufizuara arsimore!

Punët e shtëpisë, duke përfshirë mbledhjen e ujit dhe kujdesin për anëtarët e familjes, shpesh janë barë për grat dhe vajzat. Kur ndryshimi i klimës rrit ngarkesën e tyre të punës dhe kufizon aksesin e tyre në burime, ata mund të kenë më pak kohë për arsimim dhe mundësi për ndërtimin e aftësive, të cilat mund të përjetësojnë ciklet e varfërisë dhe pabarazisë. Gratë janë aktore thelbësore në zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe përpjekjet për përshtatje. Fatkeqësisht, ato shpesh ndikohen në mënyrë disproporcionale nga efektet e ndryshimeve klimatike për shkak të cenueshmërisë së tyre sociale dhe ekonomike. Megjithatë, gratë kanë gjithashtu njohuri dhe perspektiva unike që mund të ndihmojnë në formimin e politikave dhe ndërhyrjeve efektive të ndryshimeve klimatike.

Duke i mbështetur gratë në fusha të tilla si menaxhimi i ujit, bujqësia, shëndetësia dhe arsimi, ne mund t’i fuqizojmë ato për të mbrojtur jetesën, familjet dhe komunitetet e tyre nga ndikimet e ndryshimeve klimatike./M.K-dritare.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here